Menu główne

Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined variable: miQTTpEEkA w wi_mBOtU->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: oDjygYw w o_hERwN->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: zXbEYzy w iK_zqub->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: FHdZI w ukb_LBhq->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).

Projekty budowlane

Współpracujemy z projektantami w zakresie sporządzenia projektów budowlanych.

Zapraszamy do naszego biura projektowego w Dębicy przy ul.Głowackiego 17a p.II, p.14 i 15 (Endorfina obok Lidla), oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną.

 


Szczegółowy opis dokumentacji i wykonywanych przez nas zadań:

PROJEKT SIECI I PRZYŁĄCZY
Wykonujemy projekty sanitarne uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacyjne,oraz gazowe i cieplne.
Sporządzenie projektu polega na określeniu projektowanej lokalizacji przebiegu sieci lub przyłącza branżowego na działce. Wykonujemy się go na mapie sytuacyjno-wysokościowej zwanej mapą do celów projektowych, którą przygotowuje geodeta. Przebieg inwestycji zostaje uzgodniony w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym. Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych przebieg trasy powinien być wskazany przez geodetę.


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Oferujemy projekty gotowe (typowe) oraz projekty indywidualne. 
W naszej pracowni posiadamy bazę gotowych projektów. Dla każdego bez większego problemu znajdziemy wymarzony domek. Projekt domu jednorodzinnego można zmodyfikować w ramach adaptacji projektu, np. zmiana otworów okiennych i drzwiowych dopasowując go do posiadanej działki.
Natomiast projekt indywidualny tworzony jest od podstaw i jest dostosowany do potrzeb i możliwości danej działki. Można wybrać sobie bryłę budynku, ilość i wielkość pokoi, kuchni, liczbę i rozmiar okien.

Architekt wykonując adaptację opracowuje projekt zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, według ustaleń określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonuje adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposób izolacji. Projektant dostosowuje również instalacje wewnętrzne do warunków uzgodnionych z przedstawicielami odpowiednich mediów i istniejących projektów.


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Sporządzenie projektu zagospodarowania działki polega na lokalizacji budynku na działce wraz z przyłączami mediów i innych elementów zabudowy nieruchomości ( dojazd i dojście do budynku, ogrodzenie, elementy zieleni), wjazdu na posesję . Wykonujemy się go na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 zwanej mapą do celów projektowych, którą przygotowuje geodeta.
Projekt uwzględnia normy z prawa budowlanego, warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Przed podjęciem zakupu typowego projektu budynku zachęcamy do konsultacji z naszym projektantem. Można uniknąć niepotrzebnych wydatków finansowych, bo projekt może wiązać się z brakiem możliwości adaptacyjnych do działki budowlanej.


DECYZJA NA BUDOWĘ

Budowa domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w formie decyzji.
Składany do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę projekt budowlany czyli następujące dokumenty: cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlany oraz projektu zagospodarowania działki, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, warunki techniczne dostawy mediów, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej ( dotyczy obszarów wiejskich, nie dotyczy rolników), wypis z rejestru gruntów dla działki przedmiotowej i sąsiednich.
Niektóre obiekty podlegają jedynie zgłoszenia w Starostwie, np. instalacje zewnętrzne, lub małe budynki gospodarcze.


KIEROWNIK BUDOWY

Kierownika budowy wybiera inwestor. Musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania budową oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Inżynierów Budownictwa. Najlepiej jest znaleźć osobę, działającą w pobliżu działki, gdyż kierownik wykonuje dozór wszystkich prac budowlanych związanych z konstrukcją budynku od fundamentów do przekrycia. Możemy polecić osoby z dużym doświadczeniem. 


warto wiedzieć:
ROZPOCZECIE ROBÓT BUDOWALYCH

Obligatoryjne jest powiadomienie Starostwa Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia budowy po uprawomocnieniu decyzji na budowę. Inwestor musimy to zrobić z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Dołącza do wniosku oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.


warto wiedzieć: 
WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przed rozpoczęciem planów budowlanych należy upewnić się że można uzyskać  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które są wydawane w formie decyzji przez Urząd Gminy na wniosek inwestora (oczekujemy około 3 miesiące). Jeżeli istnieje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wystarczy odpis z ww planu (uzyskujemy w ciągu kilku dni). Należy jednocześnie skontaktować się z projektantem w celu poprawnego wypełnienia wniosku do gminy. Wniosek może złożyć inwestor niebędący właścicielem nieruchomości. 
Pozytywne odpowiedź z gminy pozwala na zabudowę nieruchomości. Od niekorzystnej decyzji istnieje możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Do wniosku o WZiZT dołączamy:
kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 w pasie trzykrotnej szerokości frontu działki przedmiotowej,
wypisy z rejestru gruntów działki przedmiotowej i sąsiednich dookoła, warunki techniczne przyłączy mediów.
Do wniosku o odpis z MPZP dołączamy:
wypis z rejestru gruntów działki przedmiotowej, kopię mapy zasadniczej.
Wzory podań są dostępne w naszym biurze.