Menu główne

Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined variable: miQTTpEEkA w wi_mBOtU->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: oDjygYw w o_hERwN->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: zXbEYzy w iK_zqub->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: FHdZI w ukb_LBhq->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).

Geodezja i kartografia

Wykonujemy usługi geodezyjne i kartograficzne w pełnym zakresie. Udzielamy nieodpłatnych porad w zakresie oferowanych usług.

Zapraszamy do naszego biura geodezyjnego w Dębicy przy ul. Głowackiego 17a p.II, p.15  (Endorfina obok Lidla), adres domowy - ul. Bohaterów Westerplatte 4 (obok Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki), oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną.

Zadania zlecone przez inwestora wykonuje: 
geodeta uprawniony mgr inż. Genowefa Cisło, tel. 14-6776201
geodeta mgr inż. Jakub Cisło, tel. 504 997 217


Szczegółowy opis robót geodezyjnych wykonywanych przez naszą pracownię:

MAPY I DOKUMENTY służące do obrotu nieruchomością na rzecz:
 aktu notarialnego - kupno, sprzedaż, darowizna,
 postępowania sądowego - spadek, zasiedzenie,
 założenia księgi wieczystej,
 podziału nieruchomości. 

tj.:
 wykaz zmian gruntowych, 
 projekt podziału nieruchomości, 
 wypisy z rejestru gruntów budynków i lokali, 
 mapa ewidencji gruntów, 
 mapa zasadnicza.


WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH wykonuje geodeta uprawniony dla działek nie posiadających księgi wieczystej w celu przyporządkowania starym numerom działek (na które właściciel lub spadkobierca posiada dokumenty własności) nowe numery, które są aktualnie obowiązującymi w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym. 


PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI jest dokumentem służącym do podziału działki na mniejsze części w celu ich zabudowy, sprzedaży lub darowizny.

W zależności od powierzchni działki i rodzaju użytkowania stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Istnieje możliwość podziału budynków. Podział działek zatwierdza urząd gminy lub sąd. Podział działki rolnej, który tworzy działki o powierzchni nie mniejszej niż 30 arów, wykonuje się bez decyzji urzędu gminy.

Przykład: działka rolna może być podzielona na działki budowlane na podstawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub planu miejscowego.


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI polega na wskazaniu granicy na gruncie przez geodetę w oparciu o analizę istniejących map: aktualnych, archiwalnych i innych. Geodeta ponadto skłania strony do wskazania przebiegu granicy przez wszystkie strony zainteresowane postępowaniem w celu ustalenia jednej akceptowanej przez wszystkich granicy, po czym zamierza ją w oparciu o najbliższe niezależne punkty stałego odniesienia i nanosi poprawki na mapie. Sporządza odpowiednią dokumentację na gruncie (protokół przyjęcia granic i szkic polowy), którą przekazuje do archiwum w Starostwie Powiatowym.

Rozgraniczenie jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Wójta, na wniosek właściciela nieruchomości, które w przypadku nie zawarcia ugody na gruncie zostaje przekazywane do sądu w celu ponowienia. Sąd rozpoczyna postępowanie od początku posługując się biegłym sądowym geodetą.


WZNOWIENIE GRANICY następuje w oparciu o istniejące w archiwum w Starostwie Powiatowym dokumenty z pomiaru na gruncie przebiegu granic, które zostały utworzone w wyniku  wcześniejszych postępowań: rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, i innych.


MAPA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNICZEJ wykonuje geodeta w celu uzyskania przez inwestora decyzji o wyłączeniu części gruntu z produkcji rolniczej. Jest to obligatoryjne dla terenów wiejskich przeznaczonych pod zabudowę. Obszar wyłączony o powierzchni do 0,05 ha nie podlega opłacie administracyjnej. 


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa przedstawiająca aktualny obraz terenu przeznaczonego pod zabudowę. Ponadto zawiera granice i media znajdujące się na danym terenie. Wykonywana jest przez geodetę w celu sporządzenia projektu zagospodarowania działki przez architekta.


WYTYCZENIE FUNDAMENTU następuje po zgłoszeniu przez inwestora zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. Wytyczenie geodezyjne na działce musi być zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. Zostają utrwalone osie konstrukcyjne i zarys budynku na specjalnych ławach fundamentowych. Należy przygotować odpowiednią ilość kołków i desek, zwykle około 25 kołków o wymiarach 5 x 5cm i długości 1,5m oraz 16 desek o grubości 2cm i długości 1,5m. Geodeta zobligowany jest do odpowiedniego wpisu po wytyczeniu w dzienniku budowy. Wszystkie obiekty budowlane, na realizację których wymagane jest pozwolenie na budowę, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego.


INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA jest to mapa z pomiarów na działce przewodów branżowych, niezbędna do odbioru technicznego przez właściciela sieci branżowej (np. zakładu wodociągowego). Pomiar wykonuje się w wykopie dla uzbrojenia podziemnego: sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, energetyczne, centralnego ogrzewania, i inne. Przed wykopem należy geodezyjnie wytyczyć przebieg trasy inwestycji w celu wykonania jej zgodnie z projektem.


GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI polega na nadzorze przez geodetę każdego etapu robót budowlanych dotyczących konstrukcji budowli, sieci, przyłączy i zagospodarowania terenu inwestycji. Dotyczy ona obiektów dużych rozmiarów i o nietypowej architekturze lub tras drogowych, kolejowych i innych.W szczególności:
- pomiar i obliczenia objętości mas ziemnych,
- geodezyjna inwentaryzacja obiektów przemysłowych (suwnic, konstrukcji stalowych itp.),
- tyczenie i inwentaryzacja treści planów architektoniczno-budowlanych,
- pomiary przemieszczeń i odkształceń,
- zakładanie reperów roboczych oraz osnowy pomiarowej,
- tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (woda, gaz, kanalizacja, energia).


INWENTARYZACJA BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI jest to mapa kończąca proces budowy obiektów budowlanych. Na mapie inwentaryzacyjnej jest określone położenie obiektów i zagospodarowanie działki w oparciu o pomiar na gruncie. Jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, składamy ją wraz z wnioskiem do Starostwa Powiatowego.